24 lipca w Trzebieży odbędzie się VI edycja Biegu Neptuna

więcej na https://www.facebook.com/events/1061892318038291

REGULAMIN

I CEL
1. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
2. Propagowanie aktywnej, ekologicznej turystyki.

II ORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach – organizator
UKL „Ósemka” Police – współorganizator
Ośrodek Lekkiej Atletyki w Szczecinie – współorganizator

III TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w niedzielę 24 lipca 2022 r.
Start i Meta: Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży ul. Spacerowa 15
Trasa i rodzaj nawierzchni: bieg przełajowy obejmujący chodniki, ulice, ścieżki leśne.

IV POMIAR CZASU
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma Sport-Time za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Internetowy system zgłoszeń aktywny będzie do 19.07 (wtorek) do godz. 23:00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl.
2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty) do dnia 19.07 (wtorek) do godz. 23:00.
3. Do startu w biegu głównym oraz Nordic Walking dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli
18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów i zweryfikowani w biurze zawodów.
4. W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza zgłoszenie zawodników oraz dokonanie opłaty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów.
5. Zgłoszenia dzieci i młodzieży przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów. W biegach młodzieżowych obowiązują karty startowe, na których zawodnik wpisuje imię, nazwisko, rocznik.
6. Dzieci i młodzież urodzona w 2006 i później nie dokonuje rejestracji elektronicznej.
7. Preferowany jest odbiór osobisty pakietu startowego.
8. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
9. Organizator dopuszcza odbiór pakietu przez osobę upoważnioną przez zawodnika. W celu weryfikacji należy posiadać pisemne upoważnienie zawodnika zawierające imię, nazwisko, adres osoby odbierającej oraz imię, nazwisko, adres i podpis zawodnika, za którego odbierany jest pakiet.
10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
11. Limit startujących: 400 osób (uczestnicy Nordic Walking oraz biegu Neptuna).
12. Limit startujących w biegach dzieci i młodzieży: 100 osób.
13. Odbiór pakietów startowych dla uczestników powyżej 16 roku życia możliwy będzie:
- 22 lipca (piątek) w godz. 7.00-19.00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy
ul. Siedleckiej 2B;
- w dniu zawodów 24 lipca (niedziela) w biurze zawodów od godz. 8.00 do 10.00.

VI VIP NEPTUNA
1. Uczestnicy, którzy co najmniej pięć razy wzięli czynny udział w „Biegu Neptuna” otrzymują tytuł oraz uprawnienia „VIP Neptuna”.
2. Czynny udział, o którym mowa w pkt 1 oznacza ukończenie biegu lub marszu Nordic Walking
w edycjach organizowanych w latach 2016-2021 oraz uiszczenie opłaty startowej w tegorocznej, szóstej edycji imprezy.
3. W przypadkach braku możliwości weryfikacji pięciokrotnego uczestnictwa (np. zmiana nazwiska uczestnika), tytuł „VIP Neptuna” zostanie nadany po uprzednim potwierdzeniu tożsamości uczestnika poprzez okazanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego uczestnictwo osoby we wszystkich edycjach zawodów.
4. Tytuł „VIP Neptuna” upoważnia zawodnika do otrzymania:
- wyjątkowego numeru startowego;
- dodatkowy poczęstunek VIP;
- wyłonienie trzech VIPów Neptuna i wręczenie nagród.

VII OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w biegu głównym oraz marszu Nordic Walking wynosi 60 zł płatne przelewem na konto OSiR nr: 54 1240 3927 1111 0010 7299 8558 (w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, którego opłata dotyczy).
2. Za termin zgłoszenia do biegu głównego oraz marszu Nordic Walking uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora.
3. Opłata startowa za udział w biegach dzieci wynosi 10 zł płatne gotówką, na miejscu i w dniu imprezy przy zgłoszeniu zawodnika.
4. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy urodzeni w 1957 roku i wcześniej oraz osoby zaproszone przez organizatora.

VIII PROGRAM ZAWODÓW
godz. 8.00 - 10.00 uruchomienie biura zawodów
godz. 10.00 - 10.45 biegi dla dzieci
godz. 10.45 - 11.00 rozgrzewka dla uczestników marszu rekreacyjnego Nordic Walking
godz. 11.00 - 12.30 marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km
godz. 12.15 - 12.30 rozgrzewka dla uczestników Biegu Głównego
godz. 12.30 - Bieg Główny - 5 km
godz. 13.30 - CHALLENGE RUN – wyłonienie uczestników w dniu imprezy
godz. 14.30 - Dekoracja i wręczanie nagród

IX KATEGORIE WIEKOWE
BIEG GŁÓWNY
1. Open.
2. Kobiety K 16-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, M 60 i starsze.
3. Mężczyźni M 16-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60 i starsi.
MARSZ REKREACYJNY NORDIC WALKING
Marsz Nordic Walking jest marszem rekreacyjnym. Nie przewiduje się kategorii wiekowych.
BIEGI „DZIECI NEPTUNA”
Dzieci:
- Dziewczynki w wieku 3-5 lat (dystans 200 m)
- Chłopcy w wieku 3-5 lat (dystans 200 m)
- Dziewczynki w wieku 6-8 lat (dystans 400 m)
- Chłopcy w wieku 6-8 lat (dystans 400 m)
- Dziewczynki w wieku 9-10 lat (dystans 400 m)
- Chłopcy w wieku 9-10 lat (dystans 400 m)
- Dziewczynki w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)
- Chłopcy w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)
- Dziewczynki w wieku 14-15 (dystans 1 km)
- Chłopcy w wieku 14-15 (dystans 1 km)

X NAGRODY
Bieg Główny - 5 km:
 wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;
 miejsca I-III puchar oraz nagroda rzeczowa: Open (kobiety, mężczyźni), kategorie wiekowe (kobiety, mężczyźni);
Marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km:
 wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;
 organizator przewiduje uhonorowanie trzech pierwszych miejsc wśród kobiet i mężczyzn pucharami za wzięcie udziału w marszu.
Biegi dla dzieci i młodzieży:
 dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych: I-III – puchar,
 każdy uczestnik otrzyma upominek.

XI SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W ramach wpisowego wszyscy dorośli uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, koszulkę, posiłek, wodę.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz biegnących z dziećmi, zwierzętami i wózkami dziecięcymi.
4. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalny jest wyłącznie samodzielny start dziecka w biegu tj. bez asysty rodziców/opiekunów.
5. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji przez organizatora oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających wizerunek uczestników biegu.
7. W przypadku odwołania imprezy z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona kwota, o której mowa w pkt VII \ tj. wpłacona na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.
8. Zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy w tym zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu, a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów
w porozumieniu z sędzią głównym.
11. Kontakt z organizatorem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 91 317 54 79