Rezerwacja kajaków i slipowanie łodzi
693-060-577

Wypożyczanie kajaków:

Poniedziałek – piątek 15.00-17.00 (zwrot do 18.00)

Soboty, niedziele i inne dni wolne 10.00-17.00 (zwrot do 18.00)

Slipowanie łódek:

codziennie od 10.00-18.00 ( po uprzednim umówieniu się telefonicznym).


Przystań jest obiektem sportowo – rekreacyjnym, przeznaczonym szczególnie dla małych jachtów oraz motorówek. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren na którym znajdują się:

 • nabrzeże cumownicze;
 • slip;
 • pawilon socjalno – biurowy z pełnym węzłem sanitarnym oraz świetlicą;
 • wiata rekreacyjna;
 • stół biesiadny;
 • miejsce na ognisko;
 • grill;
 • alejki spacerowe.

 

Regulamin wypożyczania kajaków
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
  paszport, prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia
  o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym
  regulaminem, wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
  względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu
  sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki
  asekuracyjne i wiosła, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich
  przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu, w którym został wypożyczony.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Ośrodkiem Sportu
  i Rekreacji w Policach.
 10. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi
  dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za 15 min zwłoki w stosunku do początkowego czasu
  wypożyczenia sprzętu.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
  odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być
  zaakceptowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach OSiR.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu
  przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego
  równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego
  zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 50 zł do 100
  zł.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy
  dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.