Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji, oraz o Twoich uprawnieniach z tym związanych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b, Police

 2. Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Skąd pochodzą te dane?

  Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w procesie rekrutacji. Jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę, wykorzystamy również informacje, które znajdziemy o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych.

 4. Jakie dane są przetwarzane?

  Twoje dane osobowe obejmują w szczególności twoje informacje osobowe (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia), a także dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia i kwalifikacji jeżeli są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Przetwarzamy również inne dane które z własnej inicjatywy zawrzesz w CV i innych dokumentach które nam złożysz, a przedstawienie nam tych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych. Przetwarzamy również publicznie dostępne dane które zamieszczasz o sobie w mediach społecznościowych, oraz zamieszczone w wyszukiwarkach internetowych - jeśli wyraźnie zezwolisz nam na ich zebranie. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Możemy przetwarzać również dane szczególnych kategorii, tj. dane dot. zdrowia, przynależności do związków zawodowych lub inne o których stanowi art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli przekażesz nam te informacje z własnej inicjatywy i przetwarzanie tych danych będzie zgodne z prawem.

 5. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO*, oraz polskim prawem ochrony danych:

  1. 1)  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Kodeksem Pracy (tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze):

   Postępowanie rekrutacyjne reguluje Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  2. 2)  w ramach Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO):

   W zakresie, w którym będziemy prosić Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych, przetwarzanie będzie odbywać się tylko w zakresie i w celu określonym w Twojej zgodzie. W zakresie danych szczególnych kategorii, będziemy przetwarzać te dane tylko na podstawie Twojej zgody i tylko jeżeli przekazanie tych danych wyniknie z Twojej inicjatywy. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość. W zakresie dodatkowych danych, które z własnej inicjatywy nam przekażesz, potraktujemy to przekazanie jako zgodę na ich wykorzystanie w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Jeżeli udzielisz nam zgód na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas powyższe dodatkowe dane również uznamy za objęte tymi zgodami.

  3. 3) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
   a. Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.

 1. Kto otrzymuje moje dane?

  W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla procesu rekrutacji, realizacji Twojej zgody, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do Twoich danych uzyskają organy administratora oraz należycie upoważnieni pracownicy naszej organizacji. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą procesu rekrutacji (tacy jak agencje rekrutacyjne oraz inni dostawcy usług powiązanych z rekrutacją) otrzymają Twoje dane w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich usług. W zakresie, w którym jest to niezbędne dla realizowania celów przetwarzania dane mogą być przekazywane Gminie Police oraz podmiotom, które dostarczają Gminie Police rozwiązań teleinformatycznych. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom). Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na mocy zawartych umów do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania świadczonych usług.

 2. Jak długo przechowujecie moje dane?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od kiedy udzieliłeś nam swojej zgody.

  W niektórych przypadkach okres przechowywania Twoich danych osobowych może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady okres przedawnienia roszczeń w sprawach pracowniczych wynosi 3 lata, ale może być dłuższy.

  1. 1)  prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;

  2. 2)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  3. 3)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  4. 4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. 5)  prawo do usunięcia danych osobowych;

  6. 6)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  7. 7)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony

   Jakie mam uprawnienia?

   Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 3. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

  W ramach procesu rekrutacji musisz przekazać dane osobowe umożliwiające nam ocenę Twojej kandydatury. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji. Jeśli nie wyrazisz zgody na pozyskanie przez nas informacji, które znajdziemy o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych, będziemy w dalszym ciągu rozpoznawać Twoją kandydaturę bez tych informacji.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)